Algemene voorwaarden MN Vastgoedcommunicatie V.O.F.

Laatste versie: 25 maart 2021

Artikel 1 – Definitie 
 • In deze algemene voorwaarden van MN Vastgoedcommunicatie V.O.F. worden de hiernavolgende termen gebruikt met navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.  
   
  OpdrachtnemerMN Vastgoedcommunicatie V.O.F. 
  Opdrachtgever: wederpartij van Opdrachtnemer, partij dat dienst of product afneemt bij MN Vastgoedcommunicatie V.O.F. 
  Klant: websitebezoeker dat een bestelling plaatst op MN Designs for you (zie artikel 18).
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening  
  Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te bepalen werkzaamheden, waaronder mede begrepen verkopen en leveranties van zaken, die door Opdrachtnemer verricht worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
Artikel 2 – Algemeen 
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, offerten, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en overige overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s), welke door Opdrachtnemer als geldig verklaard zijnvoor zover deze voorwaarden niet nadrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk is afgeweken. 
 2. De algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle opdrachten met Opdrachtnemer waarbij derden betrokken (moetenworden. 
 3. Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen te allen tijde van toepassing. De betrokken partijen zullen in dat geval overleggen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij de oorspronkelijke algemene voorwaarden en de daarin genoemde bepalingen als basis worden genomen.  
Artikel 3 – Prijsopgaven, offertes en aanbiedingen 
 1. Alle opgestuurde prijsopgaven, offertes en overige aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens.  
 2. De door Opdrachtnemer verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, mits anders aangegeven. Een prijsopgave is geen officiële offerte, maar heeft wel een geldigheidsdatum van 14 dagen, mits anders aangeven. Opdrachtgever is enkel gebonden indien de opgestelde offerte maximaal 14 dagen na ontvangst wordt bevestigd, tenzij anders alvorens afgesproken. 
 3. Alle genoemde prijzen in de prijsopgaven, offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, mits anders aangegeven.  
 4. Prijsopgaven, offerten en overige aanbiedingen gelden nooit automatisch voor toekomstige opdrachten, mits schriftelijk aangegeven. Prijsopgaven, offerten en aanbiedingen zijn enkel van toepassing op de desbetreffende overeenkomst, met een maximale geldigheidsdatum van 14 dagen na ontvangst.  
Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en uitvoering door derden  
 1. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle benodigde documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een voorspoedige uitvoering van de overeenkomst.  
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk wanneer door nalatigheid of het niet nakomen van afspraken van Opdrachtgever gestelde deadlines niet behaald worden, en behoudt daarom te allen tijde het recht deze vertraging door te factureren aan de hand van het vastgestelde uurtarief die op dat moment van toepassing is. 
 3. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de overeenkomst, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
 4. Indien nodig voor een goede uitvoering van de opdracht, behoudt Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer doet dit in duidelijk overleg met Opdrachtgeveren doet zijn best de overeengekomen plichten en kwaliteit te bereiken en waarborgen.  
 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die door derden verricht worden, voor zover zij zelf een overeenkomst met Opdrachtgever aangegaan zijn. Zie ook Artikel 12 – Aansprakelijkheid.  
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaatdoordat hij is uitgegaan van de door Opdrachtgever versterkte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens Opdrachtnemer bekend hoorde te zijn. Zie ook Artikel 12 – Aansprakelijkheid. 
 7. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen uitgevoerd wordt, kan Opdrachtnemer uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk goedgekeurd heeft.  
 8. Indien door Opdrachtnemer of Opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden verricht worden op de locatie van opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten 
 9. Indien duidelijk schriftelijk anders overeengekomen, is geen onderdeel van de opdracht het onderzoek doen naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever. 
 10. Mits het werk/ de opdracht er zich niet voor leent, behoudt Opdrachtnemer te allen tijde het recht om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer het uitgevoerde werk/ de opdracht openbaar te maken, tvermenigvuldigen of met derden te delen.  
Artikel 5 – Wijziging van overeenkomst  
 1. Opdrachtgever gaat akkoord dat de tijdplanning van opdracht beïnvloedt kan worden indien partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Het streven is altijd de schriftelijk genoteerde deadline(s), maar kan door omstandigheden altijd wijzigen. Mocht tussentijds blijken dat er meer werk of uren nodig zijn dan gepland, brengt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte. 
 2. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening door middel van het vastgestelde uurtarief die op dat moment van toepassing is. Opdrachtnemer mag de bijkomende kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen. 
 3. In afwijking van lid 2, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. 
Artikel 6 – Contractduur en uitvoeringstermijn  
 1. Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt in principe aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht/ offerte anders voortvloeit, partijen nadrukkelijk en enkel schriftelijk anders is overeenkomen. Denk bijvoorbeeld aan een eenmalige klus, zoals fotografie of een 1-op-1 training. Dit zijn voorbeelden van een eenmalige opdracht met een bepaalde duur, dus hiervoor geldt géén overeenkomst van onbepaalde tijd.
 2. Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt, afhankelijk van de inhoud van de opdracht, in principe aangegaan voor onbepaalde duur, met een minimale contractduur van 6 maanden, welke hierna stilzwijgend met 12 maanden verlengd wordttenzij nadrukkelijk en enkel schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen. 
Artikel 7 – Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 1. Na 6 maanden heeft Opdrachtgever het recht de werkzaamheden en dus overeenkomst stop te zetten. Na deze eerste (stilzwijgende) verlenging geldt een opzegtermijn van 1 maand, mits nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Mocht deze keuze vanuit Opdrachtgever gemaakt worden, behoudt Opdrachtnemer het recht om eventuele schade-, abonnements en overige onvoorziene kosten in rekening te brengen. 
 2. Wanneer de werkzaamheden van de Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor opgestelde overeenkomst gelden voor 6 maanden, welke hierna stilzwijgend met 12 maanden verlengd wordt, tenzij nadrukkelijk en enkel schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om binnen de eerste 6 maanden een overeenkomst op te zeggen of ontbinden, mits hiervoor een gegronde reden is, denk aan het niet nakomen van verplichtingen in overeenkomst, (opzettelijke) opgelopen vertraging en het niet tijdig voldoen van betalingen.  
 4. Indien Opdrachtnemer een ondertekende opdracht (zonder herhaaldelijke activiteiten) om welke reden dan ook cancelt, behoudt Opdrachtnemer het recht de tot dan gemaakte uren, kosten en baten te factureren. Dit zogeheten annuleringsbeding beschermt Opdrachtgever tegen verlies of gederfde winst, en Opdrachtgever behoudt daarom het recht deze redelijke vergoeding te vragen. Indien de gestelde betaling vooralsnog uitblijft, zal Opdrachtnemer een incassobureau inschakelen. 
 5. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever behouden het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement, (tijdelijke) surséance of toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. In geval van faillissement van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht het versterkte gebruiksrecht beëindigen, tenzij gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid zijn. 
 6. In geval van ontbinding door Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer, zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting géén voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
Artikel 8 – Tarieven
 1. Wanneer Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet schriftelijk over tarieven of een totale prijs overeengekomen zijn, stelt Opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn gehanteerde uurtarief. 
 2. In de tarieven van Opdrachtnemer zijn administratieve en telefoonkosten inbegrepen. 
 3. Reistijd wordt als werkuren gezien en Opdrachtgever rekent hiervoor de helft van het gehanteerde uurtarief. Reis- en eventuele verblijfkosten worden in de offerte en factuur opgenomen. Mochten de reiskosten hoger uitkomen dan voorafgaand uitgerekend in de offerte, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.  
 4. Alle genoemde prijzen in de prijsopgaven, offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW die van toepassing is en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, mits anders aangegeven. 
 5. Wanneer Opdrachtnemer met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, behoudt Opdrachtnemer het recht dit tarief te verhogen zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om deze reden te ontbinding, indien de verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar waren.  
 6. Opdrachtnemer mag bij jaar  overschrijdende werkzaamheden – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10 procent. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet. 
 7. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten. 
 8. Indien Opdrachtgever niet akkoord met de door Opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10 procent gaat, kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging. 
Artikel 9 – Betaling
 1. Indien er sprake is van een eenmalige opdracht met een bepaalde duur, behoudt Opdrachtnemer te allen tijde het recht om voorafgaand aan de start van een opdracht 50 procent van het totale factuurbedrag te factureren. Dit als stukje financiële zekerheid, maar ook als bewijs van vertrouwen in Opdrachtnemer.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk vastgelegd, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.  
 3. Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsplicht binnen de aangeven factuurdatum van 14 dagen voldoet, volgt een herinneringsfactuur van 7 dagen met hierbij een opgelegde boete wanneer ook de herinneringsfactuur van de betaling niet voldaan doet.  
 4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is Opdrachtgever zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 7 dagen na het versturen van een aanmaning/herinneringsfactuur nog geen betaling verricht is, is Opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 100,- aanmaningskosten aan MN Vastgoedcommunicatie verschuldigd. 
 5. Indien het gefactureerde bedrag in de ogen van Opdrachtgever niet correcis, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van factuur Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Opdrachtgever zal deze bewering onderzoeken en – indien correct – een nieuwe factuur opstellen en versturen, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 
 6. Indien Opdrachtnemer per abuis een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Opdrachtnemer het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van Opdrachtgever terugstorten op de rekening van Opdrachtgever. 
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. 
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en producten, denk aan fotografie, websites en online magazines, blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een ander manier te bezwaren. 
 3. Mocht een derde partij beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, moet Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. 
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gelden voor zowel fysieke als digitale geleverde diensten en producten. 
Artikel 11 – Garanties en vrijwaringen
 1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege Opdrachtnemer is ontwikkeld en aangeleverd en dat, indien er auteursrecht op (een deel van) de opdracht rust, Opdrachtnemer geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde partijen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht gebruikt worden. 
 4. Opdrachtnemer zal nooit feitelijke garantie kunnen bieden met betrekking tot sales, leads of engagement, maar zal altijd naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen werken en naar het best mogelijke resultaat streven.  
Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 

 1. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Opdrachtgever is aangeleverd. 
 2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijk gegevens en materialen. 
 3. Misverstanden, fouten of tekortkomingen van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.  
 4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.  
 5. Fouten of tekortkomingen in de opgeleverde opdracht, indien Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt. 
 6. Eventuele schade die voortvloeit bij Opdrachtgever of Opdrachtnemer ten gevolge van het gebruik van elektronisch mail om met elkaar te communiceren. Beide partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven, zoals vervorming, vertraging en virus. 
   

12.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: 

 1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 2. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. 
 3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer van alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkt of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 4. Aanpassingen, wijzigingen of updates op het opgeleverde door Opdrachtgever of derden.

12.3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

12.4Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 12 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

12.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld en afgerond. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

Artikel 13 – Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van Opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlang. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; de onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.  
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Opdrachtnemer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Opdrachtnemer er weer kan aan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomsten schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
 5. Opdrachtnemer is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.  
 6. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zijgerechtigd het reeds uitgevoerdeuitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is Opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
 7. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van digitale magazines, social media, pagina’s binnen websites die door Opdrachtnemer zijn gebouwd, dan wel door derde partijen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten bij Opdrachtgever. 
 8. Opdrachtnemer is bij de bouw van websitesdigitale magazines en social media afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever(s) ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van deze servers, externe partijen of andere externe partijen die bij een opdracht betrokken zijn. 
Artikel 14 – Geheimhouding
 1. Opdrachtgever houdt iedere informatie die hij – in welke vorm dan ook – van Opdrachtnemer ontvangt geheim. 
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Opdrachtnemer waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Opdrachtnemer kan schaden. 
 3. Opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omgeschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
 5. Die al openbaar was voordat Opdrachtgever deze informatie vernam of later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van Opdrachtgever. 
 6. Die door Opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van wettelijke plicht. 
 7. De in dit artikel omgeschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.  
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken. 
 9. Indien Opdrachtgever of een derde partij zich niet houdt aan de afgesproken verplichting tot geheimhouding, vertrouwelijke informatie verveelvoudigt, kopieert of met derden deelt, wordt een aan door de wet of bevoegde rechter aanwezen. 
Artikel 15 – Intellectueel eigendom en auteursrechten 
 1. Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, prototypes, schetsen, geschriften, afbeeldingen, foto’s, offertes, etc. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken aders voortvloeit.  
 2. Opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op ander wijze gebruiken.  
Artikel 16 – Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over het intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 
 2. Is de andere partij een consument, dan bedraagt deze boete € 1000,- 
 3. Is de andere partij een rechtspersoon, dan bedraagt deze boete € 5000,- 
 4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Opdrachtnemer waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 
Artikel 17 – Overgang van rechten
 1. Rechten van een klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtnemer. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk wetboek.
Artikel 18 –  Webshop MN Designs for you (Online handel)
 1. Op mnvastgoedcommunciatie.nl is het mogelijk aankopen te doen. Deze webshop, MN Designs for you, met digitale producten is vindbaar via mnvastgoedcommunicatie.nl/webshop of via het menu bovenin. Het aanbod templates en stockfoto’s is enkel via MN Designs for you verkrijgbaar. Wie een bestelling plaatst, gaat akkoord met onze algemene voorwaarden op deze pagina en onze privacyverklaring.
 2. Van de klanten die een bestelling plaatsen, verzamelen wij (MN Vastgoedcommunicatie/ MN Designs for you), maar ook het open-source eCommerce platform (WooCommerce) en betalingsverwerkingsbedrijf (Mollie) gegevens. Dit zijn gegevens die vereist zijn om een bestelling en transactie te kunnen voltooien. Denk hierbij aan jouw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en verdere factuurgegevens. Lees zorgvuldig onze privacyverklaring om te lezen hoe we voldoen aan de beveiliging van uw persoonsgegevens.
 3. De partijen met wie wij samenwerken (WooCommerce en Mollie), hebben privacyverklaringen en algemene voorwaarden die mogelijk verschillen met die van ons. Ter verduidelijking: wij zijn op géén enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onafhankelijke beleid van deze partijen. Mocht je voorafgaand aan het bestelproces meer over een van deze partijen willen weten, raden wij het aan om eerst hun website te bezoeken en/of contact met ze op te nemen bij onduidelijkheden.
 4. Je ontslaat ons (MN Vastgoedcommunicatie/ MN Designs for you) van alle eventuele schade die je oploopt, en gaat ermee akkoord geen claims tegen ons in te dienen die eventueel voortvloeien uit uw bestelling die via onze website wordt geplaatst.
 5. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MN Vastgoedcommunicatie / MN Designs for you te mogen claimen of te veronderstellen.
 6. MN Vastgoedcommunicatie / MN Designs for you streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op mnvastgoedcommunicatie.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 7. De producten en informatie op de webshop worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden te allen tijde het recht producten en informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
 8. Aangezien de webshop enkel digitale producten aanbiedt, is het niet mogelijk om bij ontevredenheid over het product het aankoopbedrag terug te krijgen. Daarom geven wij op onze productpagina’s een zo goed mogelijk beeld van het specifieke product, waardoor hierover geen verwarring kan ontstaan. 
Artikel 19 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of vernietigbaar lijken, dan tast dit niet de overige bepalingen van deze voorwaarden aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dicht in de buurt komt van wat Opdrachtnemer bij het opstellen van de voorwaarden voor ogen had. 
Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlands rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft. 
Artikel 21 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 1. In geval van extra toelichting van de inhoud en strekking van deze opgestelde algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Dit om eventuele verwarring te voorkomen met betrekking tot de inhoud. 
 2. De voorwaarden die van toepassing zijn, is de versie die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze versie wordt te allen tijde met het contract meegestuurd, waardoor de geldende versie terug te halen valt.  
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 5. Grote inhoudelijkewijzigingen in deze algemene voorwaarden zal Opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever/ klant bespreken. 
 6. De algemene voorwaarden vazijn altijd terug te vinden in de voettekst op de website. Daarnaast wordt de versie die op dat moment geldt samen met het contract naar Opdrachtgever meegestuurd.  
 7. Indien uitleg over één of meerdere bepalingen in deze algemene waarderen gewenst is, dient u voordat u met een overeenkomst akkoord gaat, contact op te nemen met Opdrachtnemer. Indien u pas om uitleg vraagt na schriftelijk akkoord van opdracht, is uitleg nog steeds mogelijk, maar geen wijziging van deze voorwaarden, ervanuit gaande dat deze bekenwaren. 
Artikel 22 – Overige bepalingen
 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 
 2. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden. 
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk het door ons opgeleverde werk te controleren op juistheid, volledigheid en functionaliteit. Opdrachtgever krijgt middels het aantal schriftelijk afgesproken feedbackrondes, binnen 3 maanden na oplevering, de gelegenheid onvolkomenheden terug te koppelen. 
 4. Opdrachtnemer geeft nooit garanties af over de resultaten van de online advertenties/ campagnes die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkeld en/ of beheerd. 
 5. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Opdrachtnemer stelt alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.